תקנון ותנאי שימוש

תנאי השימוש שלהלן נועדו להסדיר את השימוש באתר אותו מפעילה וויסקול לימודים מקוונים בע"מ (להלן: "החברה") הנמצא  בכתובת נח מוזס 1, ראשון לציון (להלן: "האתר").

השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלו, וכל משתמש אשר מבצע פעולה באתר מוחזק כמי שקרא והבין את תנאי שימוש אלו, וכן הסכים להם.

ככל שמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות המפורטת בתנאי השימוש, נדרש הוא להימנע לאלתר מלעשות שימוש בכל שירות שמוצע באתר.

 

·    האמור בתנאי שימוש אלו מנוסח בלשון זכר-יחיד, אך הוא מתייחס לגברים ולנשים באופן שבו זכר מתייחס גם לנקבה, יחיד מתייחס גם לרבים וכו'.

ידוע לכל משתמש, כי החברה תהא רשאית לערוך שינויים בתנאי שימוש אלו, וכן במדיניות הפרטיות של האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא חייבת לעדכן את המשתמשים בגין כך. תנאי השימוש העדכניים יופיעו באתר.

מהות השירות

האתר הוא אתר העשרת תוכן, המיועד לנוער (להלן: "מנוי" או "משתמש" לפי העניין). האתר מציע למשתמשים לצפות בסרטונים אשר בהם מערכי שידור קצרים בהתאם לקורסים המוצעים כמפורט להלן.

כמו כן, האתר עשוי להציע מעת לעת למשתמשים להשתתף בשידורים אונליין עם מנחים ומדריכים באתר, וכן להשתתף בשידורים קבוצתיים בהם מועבר שידור ליותר ממשתמש אחד. והכל בכפוף לתנאי שימוש אלו.

·    שירותים אלו של האתר למשתמשים, יינתנו בתשלום, על פי הפירוט שיפורט להלן בתנאי השימוש.

סרטונים-מערכי שידור

 סרטונים קצרים (בין 8 ל-20 דקות) ובהם מדריכים מנוסים .

על מנת לצפות בסרטונים הללו, יידרש המשתמש לרכוש מנוי, כאמור להלן.

שידורי אונליין

האתר עשוי להציע מעת לעת שידורים וירטואליים של מדריך ומשתמש, הניתנים לתיאום על ידי המשתמש באמצעות לוח שנה באתר. השידורים מתבצעים בכיתה וריטואלית חכמה הכוללת לוח חכם, שיתופי מצגות והעלאת מסמכים. במסגרת השידור, המשתמש והמדריך רואים ושומעים זה את זה באמצעות מצלמת רשת ומיקרופונים. ניתן לבצע שיחות בעל פה, באמצעות המצלמה וצ'אטים. מובהר, כי המשתמש יוכל להשתתף בשידור באחת מהדרכים הבאות:

 באמצעות מיקרופון ללא מצלמה (בניטרול המצלמה);

או באמצעות מצלמה ללא מיקרופון (בניטרול המיקרופון) באופן שבו המשתמש יוכל לראות את המדריך ולנהל עימו דו השיח באמצעות צ'אט כתוב בזמן השידור.

יודגש: כי זו אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש לבחון לפני השידור את תקינות המצלמה והמיקרופון שברשותו באמצעות כלים מתאימים הקיימים באתר לשם מטרה זו.

 כדי להשתתף בשידור פרטי, המשתמש יידרש לרכוש מנוי, כאמור להלן, ולתאם את השידור מול המדריך המתאים. ידוע למשתמש כי ביטול שידור  כרוך בתשלום, כאמור להלן בתנאי השימוש.

שידורים קבוצתיים

הרשמה לשירות-משתמשים

 

השירות הניתן באתר, כרוך ברישום לאתר.

 

בעת הרישום, יידרש כל משתמש להזין את פרטיו (פרטים אשר חובה למלא:שם מלא –דוא"ל, סיסמה אימות ססמה,. פרטים אשר לא חובה למלא: תאריך לידה, אזור מגורים, עיר בית ספר, כיתה ומס' טלפון).

 

 בהמשך ההרשמה, יידרש כל משתמש הנרשם לאתר לבחור, האם ברצונו לנהל פרופיל פומבי באתר או אם ברצונו להישאר משתמש אנונימי, כאמור בהגדרת מונחים אלו והרשאות השימוש שלהם באתר בהמשך.

כל משתמש יידרש לבחור שם משתמש וסיסמה אשר ישמשו אותו בכניסה לאתר וברכישת המנוי.

 ידוע למשתמש כי השימוש באתר כרוך ברישום זה והשירותים שמציע האתר לא יסופקו אם לא יימסרו פרטים אלו.

 בעת הרישום, יידרש כל משתמש להסכים לתנאי שימוש אלו לרבות למדיניות הפרטיות של האתר (http://www.yno.co.il/disclaimer).

 

 הנתונים שיימסרו בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של האתר ולא יועברו לאף גורם אלא על פי החריגים הנקובים בתנאי שימוש אלו.

לאחר סיום הרישום על ידי המשתמש, לא יוכל המשתמש להתחיל להשתמש באתר אלא אם ירכוש מנוי המתאים לצרכיו. מובהר, כי קטין לא יהא רשאי לבצע את העסקה באמצעות כרטיס האשראי שלו– ככל שיש לו כזה, אלא באמצעות כרטיס אשראי של אפוטרופוסיו אשר יידרשו לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של האתר (http://www.yno.co.il/privacy). לפיכך, ככל שהמשתמש הוא קטין, תידרש נוכחות של הורה ו/או אפוטרופוס מטעמו בעת הליך הרישום והסכמתו לתהליך, לתנאי השימוש ולמתן פרטי תשלום.

מובהר כי הליך הרישום יסתיים, והמשתמש יהיה רשאי להתחיל לפעול באתר, רק לאחר שיתקבל תשלום על ידי האחראי עליו, וזה הסכים לתנאי שימוש אלו, הצהיר כי קרא אותם והבין אותם, וכן קרא והסכים למדיניות הפרטיות (http://www.yno.co.il/privacy).

מובהר כי המשתמש אינו רשאי לבחור באופציה של פרופיל פומבי אשר יחשוף את פרטיו, כאמור להלן, מבלי שהאחראי עליו הסכים לכך, ולכל הפרטים אשר יופיעו בפרופיל הפומבי.

רישום לאתר - מדריכים

 

 בעת הרישום, יידרש כל מדריך להזין את פרטיו לרבות:

 

·         שם מלא

 

·         דואר אלקטרוני

 

·         טלפון נייד

 

·         קובץ קורות חיים

 

·         תאריך לידה

 

·         אזור מגורים

 

·         טקסט חופשי אודות עצמו

 

·         השכלה – סוג תואר, מוסד, תחום, שנת סיום

 

·         ניסיון הוראה – עיר, בת ספר, תחום, מועדים

 

·         המלצות – שם הממליץ, טלפון, תפקיד, מייל, תיאור חופשי.

 

·         קורס שירצה המדריך ללמד באתר

 

·    בפרופיל הפומבי של המדריך יופיעו שמו, אזור מגוריו, תמונתו, אם העלה כזו, טקסט חופשי על עצמו.

 

הפרטים שיימסרו על ידי המדריך, ייבדקו על ידי החברה, ורק לאחר תום הבדיקה, ואישור מטעם החברה, יוכל המדריך להתחיל לפעול באתר. מובהר, כי המדריך לא יוכל להתחיל לספק שידורים פרטיים מבלי שמסר את כל הפרטים וקיבל את אישור החברה.

 

 מובהר כי אין באמור כדי להטיל אחריות על החברה בגין פעולות שיבוצעו על ידי המדריך לאחר רישומו לאתר, והכל בכפוף לתנאי שימוש אלו.

 

בעת הרישום, יידרש כל מדריך להסכים לתנאי שימוש אלו לרבות למדיניות הפרטיות של האתר (http://www.yno.co.il/privacy).

הנתונים שיימסרו בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של האתר ולא יועברו לאף גורם אלא על פי החריגים הנקובים במדיניות הפרטיות (http://www.yno.co.il/privacy)

 מדריכים הפועלים באתר לאחר אישור, יהיו רשאים להשיב לשאלות משתמשים, להציע עצמם כמדריכים פרטיים (בכפוף לאישורים נוספים מצד החברה), להעלות סיכומים לאתר וכיוצ"ב.

 מובהר כי המדריכים הפעילים באתר פועלים על פי ידיעותיהם ויכולותיהם, וככל שיש למשתמש טענה בגין כך, על המשתמש להפנות טענותיו ישירות למדריך, ולאתר ולחברה לא תהא כל אחריות בגין כך.

 

זכותה של החברה למנוע את שירותי האתר

 

החברה רשאית, שלא לאפשר למשתמש להשתמש בשירות לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל רישומו של משתמש לשירות, או לחסום גישה אליו, לרבות הפרופיל הפומבי שלו, ככל שהיה אחד כזה, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

 אם בעת ההרשמה לשירות מסר המשתמש במתכוון פרטים שגויים;

 אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בהחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים;         אם המשתמש הפר את תנאי הסכם זה;

אם המשתמש יבצע כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;

אם המשתמש מסר את שם המשתמש והסיסמא שבחר בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;

 אם כרטיס האשראי שברשות האחראי על המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;

 אם התברר כי המשתמש (הקטין) ביצע את הרישום תוך הצגת מצג שהאחראי עליו נתן הסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות וכן לפרסום פרופיל פומבי ככל שכזה קיים למשתמש, בשעה שהסכמה כאמור לא ניתנה.

פרופיל פומבי ופרופיל אנונימי

כאמור, בעת הרישום, יידרש כל משתמש לבחור בין שתי אפשרויות – הצגת פרופיל פומבי אשר בעזרתו יוכל המשתמש להשתתף השתתפות פעילה באתר, כפי שיפורט להלן; או – גלישה באמצעות פרופיל אנונימי מוגבל, אשר לא תאפשר למשתמש להשתתף בכל הפעילויות שהאתר מציע, אלא רק בחלקן.

 מובהר, כי הבחירה בין פרופיל פומבי לבין פרופיל אנונימי תהא בחירה של המשתמש, ככל שהוא בגיר, ושל האחראי על המשתמש, ככל שהוא קטין, וזאת לאחר הזנת אמצעי תשלום על ידי האחראי. מובהר, כי משתמש אנונימי, כהגדרתו לעיל, אשר יבחר לקשר את חשבון הפייסבוק שלו ו/או רשת חברתית אחרת עם חשבונו באתר, יהיה חשוף בהתאם לתקנון הרשת החברתית כמי שגולש ועושה שימוש באתר. מובהר כי בעשותו כן, הוא מוותר על האפשרות שניתנה לו באתר להישאר אנונימי מבלי שאחרים יידעו על שימושו באתר ולחברה לא תהיה כל אחריות בנוגע לקהל האנשים שיהיה חשוף לעובדת השימוש  של המשתמש באתר

מובהר כי החברה לא תישא באחריות ככל שהמשתמש הקטין השיג הסכמה זו במרמה ו/או אם אמצעי התשלום שניתן לשם רכישת המנוי אינו אמצעי התשלום של האחראי עליו.

מובהר למשתמש, ככל שהוא קטין, כי הוא מחוייב, על פי תנאי שימוש אלו, להזין אך ורק את אמצעי התשלום מצד האחראי החוקי עליו וכי הזנת כל אמצעי תשלום אחר תהווה הפרה של תנאי שימוש אלו.

פרופיל פומבי

בבחירה באפשרות של פרופיל פומבי, יוכל המשתמש/מדריך לנהל כרטיס אישי, להעלות אליו את תמונתו, וכיוצ"ב כמפורט להלן. מובהר כי הפרטים שיידרש המשתמש להזין בעת הרישום אינם הפרטים שיופיעו בפרופיל הפומבי. הפרטים אשר יופיעו בפרופיל הפומבי הם: תמונת המשתמש (ככל שיבחר להעלות כזו. ניתן לנהל פרופיל פומבי ללא תמונה, ואז תופיע צללית במקום התמונה), שמו המלא, תאריך לידה, אזור מגורים, בית הספר והכיתה. כמו כן, משתמשים אחרים יוכלו לראות אם המשתמש מחובר או לא באמצעות חיווי בעמוד הפרופיל שלו.

 המשתמש המנהל פרופיל פומבי יוכל להוסיף משתמשים אחרים כחברים, ובפרופיל הפומבי שלו יופיעו החברים אשר אישרו את בקשות החברות מטעמו או שהוא אישר בקשות חברות מהם. מובהר כי בפרופיל הפומבי לא תופיע היסטורית הגלישה של המשתמש באתר, לא יופיע אזכור לכך שקיים שידורים פרטיים ולא יופיעו השידורים בהם בחר לצפות. במסגרת הפרופיל הפומבי, תיתכן תקשורת בין המשתמשים, בדרך של הודעות פרטיות – אולם רק כאשר שני משתמשים אישרו זה את זה כחברים.

תכנים המועלים על ידי האתר

 

על אף מאמציה של החברה לרכז עבור המשתמשים את התוכן האיכותי, ייתכן ובמערכי השידור המצולמים (הסרטונים) וכן בחומר כתוב שמועלה על ידי החברה, ייפלו טעויות.

ככל שמשתמש באתר מבחין כי נפלה טעות, הוא רשאי לדווח על כך באמצעות כפתור מתאים אשר יוצב בכל עמוד באתר.

מובהר כי כל הסרטונים והתוכן המועלה על ידי החברה הוא בבחינת הצעה בלבד.

 

רכישת מנוי-מידע ומדיניות ביטולים

על מנת להשתמש בשירותים באתר, על הגולש לרכוש מנוי לאחד או יותר מהשירותים שבהם הוא מעוניין.

 

   מחיר (כולל מע"מ) , שנה -365 ימים. 350 ש"ח

    רכישה, החזרים וביטולים

מובהר כי לא ניתן יהיה לרכוש את השירותים המוצעים לאתר מבלי להירשם לאתר ולסיים את ההרשמה.

הרכישה תתבצע בכרטיס אשראי בלבד. האתר מקבל את כל סוגי כרטיסי האשראי למעט כרטיסים של חברת דיינרס.

 

ידוע למשתמש, כי השימוש באתר מוגבל למשתמשים שהם בעלי כשירות לבצע פעולות משפטיות – והם בגירים. ככל שהמשתמש הוא קטין, או שאינו בעל כשירות משפטית כהגדרתה בחוק, המשתמש לא יהיה רשאי לבצע פעולות מחייבות משפטית, לרבות פתיחת כרטיס, החלטה על הצגת פרופיל פומבי, תשלום בכרטיס אשראי וכל פעולה אחרת- בלי אישור מפורש וברור מטעם אפוטרופוסו החוקיים. ככל שהמשתמש בחר לעשות פעולות באתר לרבות הפעולות הנזכרות מעלה, יראו את המשתמש כאילו קיבל את אישור אפוטרופוסו החוקיים לעשיית כל הפעולות, ולא תהא לקטין ו/או לאפוטרופוסו כל טענה בגין כך.

מובהר כי משתמש שהוא עדיין קטין, לא יורשה לשלם בכרטיס האשראי שלו, ויידרש לנוכחות של אפוטרופסו בעת הרישום על מנת להזין את מספר כרטיס האשראי ולאשר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והקטין מתחייב כי יעשה כן.

מובהר, כי ככל שהתשלום לאתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי של דואר ישראל, חל איסור מוחלט על הקטין לעשות שימוש בכרטיס בלא שאפוטרופסו נוכחים ומאשרים את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של האתר.

החזרים בגין חבילות שנרכשו ולא נוצלו, יינתנו בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, בתוך 14 ימים ובניכוי 5 אחוזים מגובה הקנייה או 100 ₪, על פי הסכום הנמוך.

אם טרם חלפו 14 הימים הקבועים בחוק, אך המשתמש עשה שימוש בחלק מן המנוי שרכש, לא תתאפשר החזרת יתרת הסכום.

ככל שחלפו 14 הימים הקבועים בחוק, לא יתאפשר החזר גם אם החבילה לא נוצלה כלל.

בקשת זיכוי על רכישת מנוי תתבצע באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של האתר בדואר אלקטרוני שכתובתו support@yno.co.il

זיכויים שלא כאמור בתקנון זה, ושלא על פי חוק הגנת הצרכן, יינתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

מובהר כי ניתן יהיה לנצל כל רכישה של חבילה בתוך שנה מיום הרכישה בלבד. לאחר מכן, המנוי יסתיים, בין אם נוצל במלואו או בחלקו על ידי המשתמש ובין אם לא.

 

תנאי ביטול

זכויות החברה בתוכן

 

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר והשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תוכן חיצוני כהגדרתו לעיל) הינן של החברה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה להחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת את התוכן ואת השירותים שמציע האתר.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש.

הפעלת האתר

 

החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפו וזמינותו של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ו/או קורסים נוספים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.

לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים תחזיק החברה את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך. במקרה כזה, בו יוותרו בחשבון המשתמש קרדיטים לשימוש –תפורסם הודעה על אופן וגובה הזיכוי בסמוך להפסקת השירות.

החברה תהא רשאית להפסיק או להשבית את השירות באופן זמני על מנת לבצע עבודות תחזוקה באתר, וזאת מבלי שתידרש להודיע על כך מראש, ולמשתמש/מדריך לא תהא כל טענה בגין כך.

פעולות אסורות

אין לעשות כל שימוש בקוד התוכנה של האתר ו/או לבצע שינויים כלשהם באתר, בנראותו ובמאפייניו, למעט שינויים המתאפשרים מעצם טיבו של האתר.

 

חל איסור מוחלט לקשר לתכנים באתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר, וכן חל איסור על שימוש במסגרת (Frame) על מנת להציג תוכן באתר. כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

אחריות ושיפוי

 

השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם למעט על פי האפשרויות שמציע האתר. למשתמשים/מדריכים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר ו/או האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם או התגובות שידוררו (אם בכלל) פרסום תכנים באתר. השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריות בלעדית ומלאה של המשתמש/מדריך. ככל שהמשתמש הוא קטין, האמור בתקנון זה בכלל, ובסעיפים בפרק זה בפרט – יחול גם על אפוטרופוסיו ו/או האחראים עליו.

החברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) יתקבלו בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שיפורסמו, ולכן לא תישא כלפי המשתמש/מדריך (או כלפי מי מטעמם) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אל מעביר התכנים או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום.

מובהר כי השימוש האתר אינו מבטיח הצלחה בקורס ו/או שיפור תוצאות.

מפעילת האתר לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידי כל משתמש וכל משתמש מצהיר כי ידוע לו שעל ידי העלאת התכנים לאוויר, הוא חושף אותם לעיון ולשימוש כל אדם.

החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל האתר או אצל מי מספקיה.

על כן, מוצע לכל משתמש/מדריך להחליף את סיסמתו מעת לעת, על מנת למנוע אפשרות של גישה בלתי מורשית לחשבונו.

 

כל משתמש/מדריך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה, לרבות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ומובהר, כי אחריות זו תחול גם כלפי האחראים על המשתמש ככל שהוא קטין, אשר קראו את תנאי השימוש הללו ואת מדיניות הפרטיות (http://www.yno.co.il/disclaimer) והסכימו להם. בנוסף, המשתמש/אפוטרופסיו (ככל שהוא קטין)/המדריך ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתוכן גולשים שהועלה לאתר.

 

כל משתמש, יהיה רשאי לדווח על תוכן שנראה לו שאינו עולה בקנה אחד עם האמור בתנאי שימוש אלו, ו/או אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין ו/או מהווה פגיעה בשמו ו/או בפרטיותו של אחר, ו/או מכל סיבה אחרת. לשם כך, קיים באתר כפתור "דווח", אשר מאפשר למשתמש לדווח על תכנים שאינם מתאימים ו/או הולמים, לרבות תכנים אשר יש בהם, לדעת המשתמש טעות עובדתית. מובהר, כי החברה תפעיל שיקול דעת בבחינת פניות שיגיעו באמצעות כפתור זה, ואינה מתחייבת להסיר אוטומטית כל תוכן שעליו דווח על ידי המשתמשים. מובהר עוד, כי החברה תהא רשאית לפנות אל המשתמש שדיווח על התוכן, באופן פרטי, לקבלת פרטים על התלונה, בין אם מדובר במשתמש אנונימי ובין אם מדובר במשתמש פומבי.

 

משלוח דברי פרסומת

בהסכמתו של המשתמש לרכוש מנוי באתר, ורישומו לאתר, ובסימונו את התיבה המתאימה בעת הרישום, מסכים כל משתמש כי יישלח אליו דואר שיווקי כמשמעות הדבר בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב– 1982.

מובהר, כי בהתאם להוראות החוק, יהיה רשאי המשתמש להסיר עצמו מרשימת התפוצה בכל עת ועל ידי לחיצה על הקישור בתחתית כל הודעת מסר שיווקי שתישלח אליו.

מובהר כי הודעות עדכון אודות חשבונו של המשתמש באתר, מצב החשבון, עדכונים שוטפים, עדכוני אבטחה, אחזור סיסמה וכיוצ"ב, לא ייחשבו הודעות שיווקיות, ויישלחו אל המשתמש בין אם אישר קבלת דואר שיווקי ובין אם לאו.

 

שיפוט

 על פעילות באתר יחולו דיני מדינת ישראל.

 הערכאה המוסמכת לדון בכל סוגיה העולה כתוצאה מהשימוש באתר תהא הערכאה המוסמכת בתל אביב-יפו בלבד.